Privacy statement 4ever with everyone

 

Inleiding

4ever with everyone neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@4everwitheveryone.com.

 

Wie is 4ever with everyone?

4ever with everyone is de eenmanszaak 4EVER WITH EVERYONE, kantoorhoudende te (1017 WT) Amsterdam aan Oosteinde 13-1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55053874. 4ever with everyone is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4ever with everyone de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt 4ever with everyone jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor 4ever with everyone persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 4ever with everyone voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 4ever with everyone worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer,

Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

4ever with everyone heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij 4ever with everyone over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij 4ever with everyone. Je kunt verzoeken dat 4ever with everyone je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 4ever with everyone te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 4ever
with everyone of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen
die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van 4ever with everyone te verkrijgen. 4ever with everyone zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 4ever with everyone je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door 4ever with everyone

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@4everwitheveryone.com. 4ever with everyone zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat 4ever with everyone een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien 4ever with everyone je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat 4ever with everyone verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 4ever with everyone je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@4everwitheveryone.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 4ever with everyone jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@4everwitheveryone.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.